درباره آقای واسطه
 
 
 
کد 15763
73 متری تجاری قائمیه

قائمیه - خیابان قائمیه

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 15762
85 متری شاهین شهر

شاهین شهر - خیابان شاهین شهر

قیمت : 656,000,000  تومان     
کد 15761
143 متری پروین

پروین اعتصامی - خیابان خواجه عمید

قیمت : 2,000,000,000  تومان     
کد 15760
85 متری تجاری آتشگاه

اتیشگاه - خیابان آتشگاه

قیمت : 1,300,000,000  تومان     
کد 15759
66 متری بهارستان

بهارستان - خیابان بهارستان

قیمت : 545,000,000  تومان     
کد 15758
95 متری کهندژ

کهندژ - خیابان کهندژ-خیابان نبوی منش

قیمت رهن : 60,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 15757
85 متری تجاری شاهین شهر

شاهین شهر - خیابان نظامی

قیمت : 1,530,000,000  تومان     
کد 15755
105 متری تجاری هشت بهشت شرقی

هشت بهشت شرقی - خیابان هشت بهشت شرقی

قیمت : 7,350,000,000  تومان     
کد 15754
117 متری تجاری هشت بهشت شرقی

هشت بهشت شرقی - خیابان هشت بهشت شرقی

قیمت : 2,925,000,000  تومان     
کد 15753
50 متر اداری چهارراه توحید

توحید -

قیمت : 5,000,000,000  تومان     
کد 15752
50 متری تجاری رزمندگان

رزمندگان - خیابان رزمندگان

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 15751
85 متری حکیم شفایی سوم

حکیم شفایی دوم - خیابان حکیم شفایی سوم

قیمت : 1,275,000,000  تومان     
کد 15750
13 متری تجاری خانه اصفهان

خانه اصفهان - خانه اصفهان

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 15749
102 متری کشاورز

بلوارکشاورز - بلوار کشاورز

قیمت : 1,300,000,000  تومان     
کد 15748
120 متری تجاری رباط اول

رباط اول - خیابان رباط اول

قیمت : 2,200,000,000  تومان     
کد 15747
137 متری بزرگمهر

حمزه اصفهانی - خیابان حمزه اصفهانی

قیمت : 3,150,000,000  تومان     
کد 15746
120 متری تجاری رباط اول

رباط اول - خیابان رباط اول

قیمت : 2,400,000,000  تومان     
کد 15744
68 متری تجاری ابن سینا

ابن سینا - خیابان ابن سینا

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 15743
148 متری صائب

صائب - پل فلزی

قیمت : 6,600,000,000  تومان     
کد 15742
23 متری تجاری خیابان میر

میر - خیابان میر

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 15741
98 متری سپه سالار

سپه سالار - چهارراه سپه سالار

قیمت : 1,300,000,000  تومان     
کد 15739
83 متری امیریه

امیریه - خیابان امیریه

قیمت : 1,900,000,000  تومان     
کد 15738
18 متری تجاری پل بزرگمهر

شریف واقفی - پل بزرگمهر

قیمت : 750,000,000  تومان     
کد 15737
60 متری شریف واقفی

شریف واقفی - خیابان شریف واقفی

قیمت : 1,110,000,000  تومان     
کد 15736
98 متری پروین

پروین اعتصامی - خیابان پروین اعتصامی

قیمت : 1,960,000,000  تومان     
کد 15735
34 متری تجاری چهارباغ بالا

نیکبخت - چهارباغ بالا

قیمت : 12,000,000,000  تومان     
کد 15734
100 متری شهید کشوری

شهید کشوری - خیابان شهید کشوری

قیمت : 1,200,000,000  تومان     
کد 15733
157 متری رودکی

رودکی - خیابان رودکی

قیمت : 4,450,000,000  تومان     
کد 15732
50 متری تجاری حکیم شفایی

حکیم شفایی اول - حکیم شفایی اول

قیمت : 1,400,000,000  تومان     
کد 15731
112 متری بزرگمهر

رکن الدوله - خیابان بزرگمهر

قیمت : 2,520,000,000  تومان     
کد 15730
180 متری پروین

پروین اعتصامی - خیابان پروین اعتصامی

قیمت : 3,500,000,000  تومان     
کد 15729
60 متری تجاری بهارستان

بهارستان - خیابان اردیبهشت شرقی

قیمت : 550,000,000  تومان     
کد 15728
120 متری پروین

پروین اعتصامی - خیابان پروین اعتصامی

قیمت : 3,100,000,000  تومان     
کد 15727
53 متری تجاری بهارستان

بهارستان - خیابان الفت

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 15726
111 متری مطهری

مطهری ملک شهر - خیابان مطهری

قیمت : 2,100,000,000  تومان     
کد 15725
138 متری حکیم نظامی

حکیم نظامی - خیابان حکیم نظامی

قیمت : 4,414,000,000  تومان     
کد 15724
30 متری تجاری چهارباغ عباسی

امادگاه - چهارباغ عباسی

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 15723
60 متری رباط اول

رباط اول - خیابان رباط اول

قیمت : 750,000,000  تومان     
کد 15722
78 متری تجاری امام خمینی

درخشان - خیابان امام خمینی

قیمت : 1,400,000,000  تومان     
کد 15721
120 متری شهید کشوری

شهید کشوری - خیابان شهید کشوری

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 15720
75 متری تجاری جابر

جابرانصاری - خیابان جابر

قیمت : 4,500,000,000  تومان     
کد 15719
73 متری تجاری جابر

جابرانصاری - خیابان جابر

قیمت : 4,380,000,000  تومان     
کد 15718
100 متری تجاری جابر

جابرانصاری - خیابان جابر

قیمت : 2,700,000,000  تومان     
کد 15717
84 متری تجاری ارباب

فیض - خیابان ارباب

قیمت : 13,000,000,000  تومان     
کد 15716
200 متری حکیم نظامی

حکیم نظامی - خیابان حکیم نظامی

قیمت : 9,000,000,000  تومان